Search Site

This search form uses an instant search feature. As you type, search results will appear automatically below the search field. When you've entered you desired search terms use tab to navigate through the available results and hit enter to open the selected page or document.
Marshallese Graduation Announcement
Marshallese Graduation Announcement
Rick Schaeffer
Monday, April 06, 2020

Kojela nan 2020 Senior ro:

Kin melele ko rekaal nan Alternate Methods of Instruction ilo an naaj aetoklok nan jemlokin yio in jikuul in, Jikuul ko an Springdale ak Springdale Public School ear kommane bebe in nan aolep senior ro im emman ijo rej bed ie ikkijien katak im kireet ko aer ilo jemlokin wiik ko ruwatimjuon kein kajilu bwe en kadriwojlok. 

Senior ro im rejjab bed ilo ialen kadriwojlok ilo raan eo eliktata ilo wiik kein ruwatimjuon kein kajilu naaj lelok nan ir ien emman nan kerool lok kuretot(credit) ko aer. Jabrewot jerbal ko emoj aer kerooli lok jen rainin im wonmaanlok enaj jerbal nan jiban im kokomanmanlok kireet ko an nan kuwota jilu/jemejta in. Senior ro im rej konan kokomanmanlok kireet ko aer rej rejan ir nan wonmaanlok wot im bok kwonaer ilo wawein ko ikkijien AMI. Mae 6, 2020 enaj raan eo eliktata nan kerool aolep jerbal kein an senior. Senior ro rej bed ilo kilaaj ko ewor kuretot(credit) in kaalej(college) ie rej aikuj kamoj aolep jerbal ko aer ilo loor jabrewot enaan jen college/university eo nan bok kuretot jen kaalej eo. Kem naaj wonmaanlok wot im jiban senior ro nan kokomanmanlok kireet ko aer, ilo kilaaj ko ewor kuretot in kaalej ie, kilaaj in AP ko, FAFSA scholarship ko im wawein ko nan drelone kaalej. 

Tijtrik in enaj wonmaanlok wot im lale elmen ien kadriwojlok in an yio in 2020. Kin men kein rej walok ikkijien COVID-19, jejjab maron kojerbal Bud Walton Arena. Wawein eo juon ad nan ien kadriwojlok ko im kab ien celebrate ak ien monono ko an senior rein renaj koba ippen dron nan kile kate ko an senior rein im rellap jen jonan. Tijtrik in emoj an karok juon bulaan nan ajeej ak lewaj at im nuknuk in kadriwojlok kein im melele ko renaj walok ejjab to jen kio. 

Prom ko rej jet ien ko rellap im aibojoj, kin wot kotmene ko nan kottolok kij jen droon kin naninmej in, emoj kabojrak prom ko. 

Tijtrik in ej rejan senior ro bwe ren bed wot kin lomnak ko remman ilo ien in jejanin-kar-loe wawein in. Emoj am jela im bed ilo ien in ebin ilo bwebwenato im kwonaj dribuki im wonmaanlok wot. Bwebwenato eo am ejjab einwot senior ro jet moktalok ilo bwebwenato in Springdale. Kilaaj in senior ro an 2020 jeban melokloke. #THEChoice ak #KeletEo